Algemene voorwaarden

Artikel 1

Tack 51 Advocaten betreft een burgerlijke maatschap met zetel te 8500 Kortrijk, Minister Tacklaan 51, KBO-nr. 0537.308.536. De zaakvoerders zijn Marian Rapsaet (namens M RPST BV – KBO-nr. 0776.452.534), Lieven Capoen namens BV LIECA – (KBO-nr. 0507.752.933), Emanuel D’Halluin – (KBO-nr. 0819.501.233) en Carl Defuster (namens BV Defuster Carl Advocatenkantoor – KBO-nr. 0833.576.923). Ze vormen een associatie conform de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies. De overige advocaten bij Tack 51 Advocaten zijn zelfstandige medewerkers.

Artikel 2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten van Tack 51 Advocaten. Bij gebeurlijke tegenstrijdigheid hebben deze voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden van de cliënt, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen.

Artikel 3

De overeenkomst komt steeds tot stand tussen de maatschap Tack 51 Advocaten en de cliënt, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen. Deze overeenkomst komt tot stand uiterlijk op het ogenblik dat Tack 51 Advocaten haar diensten voor de cliënt aanvangt. De verbintenissen van Tack 51 Advocaten betreffen inspanningsverbintenissen.

Artikel 4

Tack 51 Advocaten regelt autonoom haar interne taakverdeling en kan derhalve bepaalde opdrachten verdelen onder haar medewerkers-advocaten. Tack 51 Advocaten kan in bepaalde dossiers genoodzaakt zijn een beroep te doen op derden zoals een gerechtsdeurwaarder of vertalers. De cliënt zal de keuze door Tack 51 Advocaten op dat vlak aanvaarden. De keuze van andere derden, zoals technische deskundigen, buitenlandse advocaten/juristen, gebeurt steeds in overleg tussen Tack 51 Advocaten en de cliënt.

Artikel 5

Tack 51 Advocaten rekent haar werkzaamheden aan door facturatie van haar ereloon en kosten. Op verzoek van de cliënt wordt een detail van deze prestaties toegestuurd. Er wordt gerekend in tijdseenheden, waarbij de basiseenheid één tiende van een uur is.

 

1. Standaard tarief

Het ereloon is de vergoeding voor de intellectuele prestaties en voor de tijdsbesteding van de advocaat. Het ereloon wordt per uur berekend. Het standaard uurtarief bedraagt 160 EUR excl. BTW per uur. Dit standaard tarief kan worden aangepast in functie van de complexiteit en het belang van het dossier, en in functie van het behaalde resultaat (zgn. "success-fee"). Er worden bovenop het ereloon géén administratie- of secretariaatskosten noch kilometervergoedingen in rekening gebracht.

2. Tarieven invordering

Voor invorderingen wordt het ereloon doorgaans berekend als een percentage van het effectief ingevorderde bedrag. Deze percentages zijn degressief:
 
  • van 0 tot € 6.200: 15%
  • van € 6.200 tot € 49.500: 10%van € 49.500 tot € 124.000: 8%
  • van € 124.000 tot € 248.000: 6%
  • meer dan € 248.000: 4%

3. Klassieke tariefformule

Indien de cliënt dit wenst, of indien het dossier dit vereist, kan een klassieke tariefformule worden toegepast waarbij het ereloon als uurtarief wordt berekend, en toch de administratiekosten afzonderlijk in rekening worden gebracht. Er wordt dan enkel ereloon aangerekend voor de intellectuele prestaties van de advocaat. Daarnaast dekken de administratie-, secretariaats- en verplaatsingskosten de materiële kosten van het kantoor. In deze tariefformule wordt het ereloon berekend aan de hand van de uurtarieven. De administratiekosten bedragen dan:
 
  • opening dossier: € 75,00
  • briefwisseling/dactylo: € 9,00/pagina
  • verplaatsingskosten: € 0,50/km
  • kopieën: € 0,25/pagina

Tack 51 Advocaten behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvatting van haar diensten en tijdens de uitvoering ervan een provisie te vragen en om haar werkzaamheden slechts aan te vatten/voort te zetten na de betaling ervan.

Een ereloonstaat van Tack 51 Advocaten dient binnen de 14 dagen na datum van de ereloonstaat schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd geprotesteerd te worden. Ieder protest na die datum wordt als laattijdig beschouwd. 
 
Alle ereloonstaten zijn contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van Tack 51 Advocaten.

In geval van laattijdige betaling is de cliënt van rechtswege en zonder dat een aanmaning verschuldigd is, gehouden tot betaling op de openstaande bedragen van een nalatigheidsinterest van 10% vanaf de datum van de ereloonstaat, alsook tot een forfaitaire schadevergoeding van 10%.

In geval van wanbetaling behoudt Tack 51 Advocaten zich het recht voor hetzij de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de bewuste cliënt te schorsen, hetzij de integrale samenwerking met de cliënt meteen te beëindigen, zonder dat Tack 51 Advocaten daardoor tot enige vergoeding gehouden kan zijn voor de schade die de cliënt daardoor zou lijden.

Artikel 6

Tack 51 Advocaten stort de bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt meteen door naar de cliënt tenzij anders overeengekomen.

Tack 51 Advocaten mag van de bedragen die zij op haar derdenrekening voor de cliënt ontvangt de sommen inhouden die de cliënt haar nog verschuldigd is op grond van openstaande facturatie. Tack 51 Advocaten zal die cliënt daarvan op de hoogte brengen.

De bedragen die Tack 51 Advocaten op haar derdenrekening ontvangt en die voor derden bestemd zijn, stort zij meteen door naar deze derden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7

Alle advocaten van Tack 51 Advocaten zijn via de Orde van Advocaten verzekerd in beroepsaansprakelijkheid, dit tot een bedrag van 1.250.000,00 EUR per schadegeval.

De cliënt gaat ermee akkoord dat dit bedrag steeds zal volstaan als vergoeding van de gebeurlijke schade die hij zou lijden ingevolge een gebeurlijke beroepsfout in hoofde van Tack 51 Advocaten en haar advocaten.

Indien de bovenvermelde verzekering de schade niet zou dekken, dan is de door Tack 51 Advocaten, haar advocaten en aangestelden totaal verschuldigde schadevergoeding (zowel contractueel als buitencontractueel) steeds beperkt tot een bedrag dat hoogstens gelijk kan zijn aan het totale bedrag van de facturatie, excl. BTW, dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en zo er geen dossier is tot maximaal 5.000,00 EUR per schadegeval.

Bij een gebeurlijk verschuldigde schadevergoeding zijn steeds uitgesloten indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.

Artikel 8

Alle adviezen, contracten, conclusies en alle overige documenten ongeacht in welke vorm, kunnen niet door de cliënt of door derden gebruikt of bewerkt worden, behoudens met uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vanwege Tack 51 Advocaten.

Artikel 9

Iedere partij kan de overeenkomst ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering beëindigen.

De cliënt dient dan alle door Tack 51 Advocaten geleverde prestaties en kosten meteen te voldoen.

Tack 51 Advocaten is nooit aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

Artikel 10

Tack 51 Advocaten archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit voor een periode van vijf jaar. Daarna heeft Tack 51 Advocaten het recht om het dossier te vernietigen.

Artikel 11

Alle overeenkomsten gesloten tussen Tack 51 Advocaten en de cliënt vallen onder het Belgisch recht. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Kortrijk bevoegd om kennis te nemen van het geschil.