Vakgebieden &
specialisaties

 • nationale en internationale koop en verkoop van roerende en onroerende goederen
 • handelshuur
 • dienstencontracten (o.m. management- en consultancycontracten)
 • leasing, huurkoop en aanverwante
 • overdracht van handelszaken en vennootschappen
 • borgtochten, garanties en andere zekerheden
 • handels- en marktpraktijken, oneerlijke concurrentie en vorderingen tot staking

 • kredietovereenkomsten (consumentenkrediet, hypothecair krediet, professionele kredieten)
 • financiële tussenpersonen (agenten en makelaars)
 • aansprakelijkheid inzake beleggingen (MiFID)
 • zekerheden en uitwinning ervan (o.m borgtocht, pand, compensatie, medeschuldenaar, hypotheek)

 • oprichten en omvormen van vennootschappen
 • fusies en overnames
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • geschillen tussen aandeelhouders (o.m. uitsluiting en uittreding)
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • vereffening van vennootschappen

 • strafrechtelijke en burgerlijke verdediging voor de Politierechtbank
 • voeren van minnelijke onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij / dader teneinde een correcte vergoeding van de geleden schade te bekomen
 • aansprakelijkheidsdossier aangaande geleden materiële en letselschade
 • BA Privé-leven, BA uitbating, BA Brand
 • discussies inzake uitkeringen in omnium, regresvorderingen en dergelijke meer

 • minnelijke invordering van onbetaalde facturen
 • inning van niet betwiste facturen via de Cros procedure
 • gerechtelijke invordering van onbetaalde facturen
 • bewarend beslag op roerende goederen, onroerende goederen en onder derden
 • uitwinning van zekerheden (o.m. hypotheek, borgtocht, pand)
 • eenzijdige procedures (o.m. Europees Betalingsbevel)
 • uitvoering van titels in binnen- en buitenland

 • verbintenissen -en contractenrecht
 • opstellen van contracten op maat van de klant
 • koop-verkoop, inclusief consumentenkoop
 • algemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur
 • lening, lastgeving, bewaargeving, inpandgeving, voorrechten en hypotheken
 • onderhandelingen en opstellen dadingen

 • WCO-procedures (gerechtelijke reorganisatie) aan de zijde van schuldeiser en schuldenaar
 • bijstand aan zaakvoerders en bestuurders bij (aangifte van) faillissement, bestuurdersaansprakelijkheid (ook voor fiscale en sociale schulden)
 • curator van faillissementen
 • collectieve schuldenregeling

 • opstellen contractuele documenten (arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement ...)
 • ontslagen (dringende reden, collectief ontslag...)
 • arbeids- en loonvoorwaarden
 • arbeidstijd en welzijn op het werk
 • privacywetgeving
 • uitzendarbeid
 • intellectuele eigendomsrechten van werknemers

 • bijstand en begeleiding in diverse fiscale (sub)materies, zoals personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, registratiebelasting, erfbelasting, onroerende voorheffing, leegstandheffing
 • bijstand en begeleiding tijdens de administratieve fases (controle -, aanslag - en bezwaarprocedure)
 • verderzetten van fiscale betwistingen voor rechtbanken en hoven in België
 • fiscale bemiddeling
 • fiscaal strafrecht en fiscale fraude
 • fiscale regularisaties

 • algemeen strafrecht
 • economisch en financieel strafrecht
 • burgerlijke partijstellingen

 • algemene adviesverlening
 • tussenkomsten en procedures voor de Provincie-Gouverneur(s) en de Federale Wapendienst
 • strafrechtelijke verdediging - gerechtelijke verhoren en procedures

 • aansprakelijkheid van aannemers en architecten
 • gerechtelijke en minnelijke expertises
 • opstellen aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden
 • bemiddeling en geschillen voor de rechtbank

 • vermogens- en successieplanning
 • burgerlijke maatschappen
 • verdelingen (o.m. erfenissen)
 • schenkingen
 • echtscheidingen

 • auteursrechten en modellenrecht
 • merkenrecht
 • octrooien
 • bescherming van know-how
 • handelsnaam en domeinnamen
 • licentie-overeenkomsten / overdracht intellectuele rechten
 • parasitaire mededinging 

 • makelaar
 • agentuur
 • concessie
 • franchise

 • Algemene Vergadering
 • procedures namens / tegen VME
 • mede-eigendom

Wanneer iemand door ziekte, ouderdom of een beperking niet in staat is om zijn eigen goederen te beheren of de juiste beslissingen te nemen, kan de Vrederechter besluiten een bewindvoerder aan te stellen.

Deze bewindvoerder zal dan de administratie voor de beschermde persoon waarnemen en ervoor zorgen dat hij een evenwichtig leven kan leiden.