Vakgebieden &
specialisaties

 • nationale en internationale koop en verkoop van roerende en onroerende goederen
 • handelshuur
 • dienstencontracten (o.m. management- en consultancycontracten)
 • leasing, huurkoop en aanverwante
 • overdracht van handelszaken en vennootschappen
 • borgtochten, garanties en andere zekerheden
 • handels- en marktpraktijken, oneerlijke concurrentie en vorderingen tot staking

info@tack51.be

 • kredietovereenkomsten (consumentenkrediet, hypothecair krediet, professionele kredieten)
 • financiële tussenpersonen (agenten en makelaars)
 • aansprakelijkheid inzake beleggingen (MiFID)
 • zekerheden en uitwinning ervan (o.m borgtocht, pand, compensatie, medeschuldenaar, hypotheek)

jh@tack51.be

 • oprichten en omvormen van vennootschappen
 • fusies en overnames
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • geschillen tussen aandeelhouders (o.m. uitsluiting en uittreding)
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • vereffening van vennootschappen

mr@tack51.be

 • strafrechtelijke en burgerlijke verdediging voor de Politierechtbank
 • voeren van minnelijke onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij / dader teneinde een correcte vergoeding van de geleden schade te bekomen
 • aansprakelijkheidsdossier aangaande geleden materiële en letselschade
 • BA Privé-leven, BA uitbating, BA Brand
 • discussies inzake uitkeringen in omnium, regresvorderingen en dergelijke meer

lc@tack51.be

 • minnelijke invordering van onbetaalde facturen
 • inning van niet betwiste facturen via de Cros procedure
 • gerechtelijke invordering van onbetaalde facturen
 • bewarend beslag op roerende goederen, onroerende goederen en onder derden
 • uitwinning van zekerheden (o.m. hypotheek, borgtocht, pand)
 • eenzijdige procedures (o.m. Europees Betalingsbevel)
 • uitvoering van titels in binnen- en buitenland

info@tack51.be

 • verbintenissen -en contractenrecht
 • opstellen van contracten op maat van de klant
 • koop-verkoop, inclusief consumentenkoop
 • algemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur
 • lening, lastgeving, bewaargeving, inpandgeving, voorrechten en hypotheken
 • onderhandelingen en opstellen dadingen

info@tack51.be

 • WCO-procedures (gerechtelijke reorganisatie) aan de zijde van schuldeiser en schuldenaar
 • bijstand aan zaakvoerders en bestuurders bij (aangifte van) faillissement, bestuurdersaansprakelijkheid (ook voor fiscale en sociale schulden)
 • curator van faillissementen
 • collectieve schuldenregeling

mr@tack51.be

 • opstellen contractuele documenten (arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement ...)
 • ontslagen (dringende reden, collectief ontslag...)
 • arbeids- en loonvoorwaarden
 • arbeidstijd en welzijn op het werk
 • privacywetgeving
 • uitzendarbeid
 • intellectuele eigendomsrechten van werknemers

ed@tack51.be

 • bijstand en begeleiding in diverse fiscale (sub)materies, zoals personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, registratiebelasting, erfbelasting, onroerende voorheffing, leegstandheffing
 • bijstand en begeleiding tijdens de administratieve fases (controle -, aanslag - en bezwaarprocedure)
 • verderzetten van fiscale betwistingen voor rechtbanken en hoven in België
 • fiscale bemiddeling
 • fiscaal strafrecht en fiscale fraude
 • fiscale regularisaties

info@tack51.be

 • algemeen strafrecht
 • economisch en financieel strafrecht
 • burgerlijke partijstellingen

info@tack51.be

 • algemene adviesverlening
 • tussenkomsten en procedures voor de Provincie-Gouverneur(s) en de Federale Wapendienst
 • strafrechtelijke verdediging - gerechtelijke verhoren en procedures

lc@tack51.be

 • aansprakelijkheid van aannemers en architecten
 • gerechtelijke en minnelijke expertises
 • opstellen aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden
 • bemiddeling en geschillen voor de rechtbank

info@tack51.be

 • vermogens- en successieplanning
 • burgerlijke maatschappen
 • verdelingen (o.m. erfenissen)
 • schenkingen
 • echtscheidingen

jh@tack51.be

 • makelaar
 • agentuur
 • concessie
 • franchise

info@tack51.be