Privacyverklaring

Elk bezoek aan de website gehost onder www.tack51.be (hierna de ‘Website’) is onderworpen aan deze Privacyverklaring.

Hetzelfde geldt voor alle contacten tussen Tack 51 Advocaten en haar cliënten.

Zij zijn in overeenstemming met de Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (GDPR).

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Tack 51 Advocaten, een burgerlijke maatschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Minister Tacklaan 51, KBO-nr. 0537.308.536.

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens kan u bereiken per telefoon (0032/56897575) en per e-mail info@tack51.be.

Tack 51 Advocaten kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Naam – Adres - telefoon – fax – rekeningnummer – alle gegevens met het oog op de verwezenlijking van haar opdracht.

Tack 51 Advocaten kan voormelde gegevens verzamelen bij het opmaken en behandelen van een dossier voor haar cliënten, alsook bij haar communicatie.

Tack 51 Advocaten kan de gegevens van de gebruiker gebruiken voor communicatie inzake de door haar geleverde prestaties, dan wel met het oog op het uitvoeren van die prestaties op zich, en communicatie van nieuwsbrieven en nieuwsberichten, en dit slechts gedurende de daartoe noodzakelijke periode (waarbij weliswaar rekening dient gehouden te worden met wettelijke verplichtingen ter zake).

De gegevens worden bewaard in een cloud-toepassing. Tack 51 Advocaten neemt redelijke maatregelen aan om onrechtmatige toegang tot deze gegevens te vermijden, zonder dat een volledige beveiliging kan gegarandeerd worden.

De gegevens van de gebruiker worden niet aan derden doorgegeven, tenzij voor de hierboven omschreven taken, en in dat geval verbindt Tack 51 Advocaten zich ertoe de derde te verplichten de gegevens van de gebruiker te gebruiken
conform deze bepalingen.

De gebruiker heeft het recht om kennis te krijgen van (a) het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens, (b) de concrete doeleinden van deze verwerkingen, (c) de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en (d) de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. De gebruiker kan de gegevens opvragen die over hem werden verwerkt, alsook informatie over de oorsprong van die gegevens. De gebruiker heeft het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alles persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

Eenieder is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

Eenieder is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen, behalve wanneer de rechtmatigheid van de verwerking gesteund is op de in artikel 5, b) en c), van de Privacywet bedoelde redenen. Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.

Wenst een gebruiker één of meerdere van zijn rechten uit te oefenen, dan dient hij zijn identiteit te bewijzen en zijn verzoek te richten aan Tack 51 Advocaten.